Geen categorie

Nieuw wandelpad rondom Swarte Broek

De Gebiedscommissie Bûtenfjild is de komende maanden bezig met de afronding van haar activiteiten. Een opvallend en aantrekkelijk onderdeel daarvan is een nieuw wandelpad rondom Swartebroek. Het pad loopt straks van Oer de Wiel (waar al weer enkele jaren het ‘heechhout’ ligt) in noordelijke richting rondom Swartebroek en eindigt bij de steiger (links in beeld) en de trailerhelling langs de Ottemawei.

Nieuws

Studenten Friese Poort ontwerpen ‘skûltsjes’

Vijftien groepjes bouwkunde studenten van de Friese Poort (Drachten, Sneek en Leeuwarden) hebben in september bedacht hoe ze een ‘skûltsje’, een overdekte rustplek, zouden willen bouwen aan de Bûtenfjildroute.

De afgelopen tien weken hebben ze zestien ideeën voor zo’n ‘skûltsje’ verder uitgewerkt. Eind november zijn de ideeën gepresenteerd voor een jury, waarin ook Wetterwâlden zitting had. Het leidde tot verrassende creatieve resultaten, waaruit blijkt dat jonge mensen wel degelijk interesse hebben in natuurrecreatie.

picknickplekkenDe studenten maken graag gebruik van materialen uit het eigen gebied. Ze integreren het begrip ‘duurzaamheid’ moeiteloos met hun ontwerpen. Kijk voor een inpressie op http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/nieuws/bouwstudenten-roc-friese-poort-pitchen-definitief-ontwerp-skultsje/.

Voor een juist begrip: de ontwerpen worden niet in het echt gebouwd. Ze kunnen wel worden gezien als inspirerende vingeroefeningen om in Wetterwâlden tot dergelijke voorzieningen te komen.

Nieuws

Wandelen Sippenfennen tijdelijk niet mogelijk

De Dijkstra-Draai, die het Fryske Gea in staat stelt om van het Koekoekspaad naar de Sippenfennen over te steken, is tijdelijk buiten gebruik wegens baggerwerkzaamheden voor de Bûtenfjildroute. Ter plekke was de doorgang te smal om de baggerpramen door te laten.

dijkstra-draaiHet nieuwe pontje dat Fryske Gea onlangs heeft aangelegd voor wandelaars, is ook uit de vaart vanwege het baggeren.

pontjeDat niet iedereen zich hierdoor uit het veld laat slaan, blijkt uit de geslaagde poging van twee wandelaars die – met vallen en opstaan –  toch aan de overkant wisten te komen.

Nieuws

Opening Bûtenfjildroute in juni 2017

Het Bûtenfjild telt in juni 2017 twee officiële gebeurtenissen.

Op 9 juni levert de Gebiedscommissie Bûtenfjild feestelijk het eindresultaat op van haar omvangrijke inspanningen de afgelopen jaren. Het is tegelijk de officiële afsluiting van de werkzaamheden van de commissie.

Op 14 juni is de oplevering en officiële opening van de Bûtenfjildroute. De feestelijkheden zijn toegespitst op het tot stand komen van de vaarroute tussen Ryptsjerk en De Westereen.

Op 17 en 18 juni wordt voor de inwoners van de omliggende dorpen een beleefweekend georganiseerd rondom de Bûtenfjildroute. Nadere details volgen.

Nieuws

Haven Ryptsjerk in grote lijnen gereed

Terwijl het werk aan de verhoogde duikerbrug in de Westerdyk vordert, is binnen het dorp inmiddels ook het een en ander aangepakt. De kaden langs de vaart zijn grotendeels vernieuwd. Ten oosten van de ijsbaan ligt de nieuwe haven. De haven telt drie passantenplaatsen, maar biedt vooral ruimte aan Ryptsjerkers die pal aan de vaart wonen en hun boot vanwege beperkte doorvaartbreedte niet meer bij hun woonhuis kunnen aanleggen.

ryptsjerk-nov-2016-1

In het midden is de nieuwe haven zichtbaar; links de Ryptsjerksterfeart, gezien in de richting van de Grote Wielen.

ryptsjerk-nov-2016-2

De sfeervolle, van nieuwe beschoeiing voorziene Ryptsjerksterfeart; rechts van het midden de haven en daarachter de ijsbaan.

Nieuws

Faunaduiker voor otters

Jarenlang is de Easterdyk tussen Gytsjerk en Zwartewegsend een ‘dodenweg’ geweest voor otters. Het Fryske Gea is op 21 november 2016 gestart met de aanleg van een ondergrondse faunapassage. Otters, en ook andere dieren, kunnen straks veilig de asfaltbarrière passeren tussen Koaiboutfeart /De Ryd en De Bouwepet en zo de natuurgebieden van het Bûtenfjild in zwemmen.

overstekende-otter

Geen categorie

Enthousiaste ondernemers ontwikkelen promotieplan

De promotie van Wetterwâlden en de Bûtenfjildroute wordt opgepakt door de recreatie-ondernemers in het gebied zelf. In de promotie krijgt ‘het verhaal van It Bûtenfjild’ een belangrijke rol. Verteller Douwe Kootstra heeft de basisverhalen geleverd. De ondernemers vertalen zijn verhalen naar routes en bezienswaardigheden in hun omgeving.

De ondernemers worden gefaciliteerd en ondersteund door de Stichting RMT Regiomarketing en Toerisme en door Wetterwâlden.

Het promotieplan voor 2017 telt drie onderdelen:

  • Inspiratiekaart, met bezienswaardigheden, routes, voorzieningen en (bedrijfs)faciliteiten onderweg.
  • Een app van IZI-travel (gratis voor recreanten), waarop in eerste instantie minimaal een wandelroute, een fietsroute en een vaarroute staan beschreven.
  • Een beeldbank met professionele foto’s uit het gebied, waarvan ondernemers, overheid en andere organisaties gratis gebruik kunnen maken. Eenheid en kwaliteit van foto-materiaal versterkt de uitstraling.

De bijeenkomsten van de ondernemers vinden steeds bij een ander recreatiebedrijf plaats. De eerste keer was dit ‘De Vertakking’ in Ryptsjerk, de tweede keer was de groep te gast bij kaasboerderij/camping Johanna Hoeve, ook in Ryptsjerk. De volgende keer is camping De Zilveren Maan in De Westereen aan de beurt. Zo maken de ondernemers met elkaar kennis en leren ze andere bedrijven langs de route beter kennen.

bij-johannahoeve

boven: Werkgroep aan de slag in de recreatieruimte van de camping Johanna Hoeve

onder: Johnny van Eijden geeft een rondleiding door de kaasmakerij

bij-johannahoeve-2

Geen categorie

Nieuwe toekomst voor “De Omleiding”

Jan Bruinsma en Annemarije Morssink verbouwen “De Omleiding” aan het Bûtefjild in Feanwâlden tot een uitnodigende recreatieboerderij. Zodra de benedenverdieping klaar is en de terrassen voltooid, kunnen ze in 2017 hun eerste gasten ontvangen. Jan en Annemarije richten De Omleiding in eerste aanzet in als locatie familie-evenementen, trainingen, teambuilding, outdoor-evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Annemarije, eigenaar van ‘Olijf & Zo’, heeft haar catering-activiteiten al verplaatst van Earnewâld naar “De Omleiding”.

jan-en-annemarije

Aan de buitenkant van de bekende locatie zijn de eerste resultaten van de verbouwing zichtbaar: De rieten kap is gerenoveerd en deels vervangen. Er ligt een verhard parkeerterrein. In de achtergevel is een nieuwe ingangspartij gemaakt. Dit zorgt straks voor een attractieve uitstraling richting vaargasten op de nieuwe Bûtenfjildroute (mei 2017).

omleiding

Geen categorie

Brûsplak krijgt vorm

Maandag 6 november is op het Brûsplak ten noorden van Feanwâlden de studie- en verblijfsunit van het project Better Wetter geplaatst. In deze unit aan de waterkant van Oer de Wiel, op het terrein van de boerderij van Romke Kinderman, gaan studenten aan de slag met het ontwikkelen van kansrijke nieuwe producten uit water of ondergelopen gebieden. De officiële opening is vrijdag 11 november 2016. In de periode daarna worden momenten ingepland waarop inwoners en ondernemers uit de regio kunnen kennismaken met de nieuwe ontmoetings- en studieplek.

brusplak-1

brusplak-2

Nieuws

Regio enthousiast over mogelijkheden ruitersport

Tien studenten Diermanagement van Van Hall Larenstein hebben vrijdag 29 januari de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Ze hebben in opdracht van Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild een inventarisatie gemaakt van het Bûtenfjild als paardenregio vanuit de vraag: wat is er nu, welke potentie is er en welke knelpunten liggen er. Het rapport is na de presentatie overhandigd aan opdrachtgever Oege Hiddema.

opdracht paardensportOnderzoek
Opvallende uitkomst van het onderzoek is, dat alle respondenten en geïnterviewden het een goed idee vinden om meer mogelijkheden te creëren in het Bûtenfjild voor de paardensport. En dat het gebied veel potentie heeft. Een aantal knelpunten die werden genoemd zijn: er moeten meer zandpaden komen, er moeten meer parkeerplaatsen komen waar je ook met een paardentrailer kunt parkeren, en een aantal bruggen zijn niet geschikt voor paarden.

Oege Hiddema was enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek: “Met dit materiaal kunnen we echt aan de slag! We kunnen nu laten zien waar de knelpunten liggen en hoe we eraan kunnen werken.” Alle geïnterviewde bedrijven hebben toegezegd mee te willen denken over een invulling van het Bûtenfjild als paardenregio.

Een groot deel van het onderzoek van de studenten is gebaseerd op enquêtes en interviews. Zeventig bedrijven en particulieren die in en om het Bûtenfjild wonen hebben een digitale enquête ingevuld via Facebook. Daarnaast hebben de studenten vijf paarden-bedrijven geïnterviewd die in of om het Bûtenfjild werken. Het rapport van het onderzoek zal binnenkort geplaatst worden op deze website.

Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild wil het paard een duidelijker plek geven in de recreatieve ontwikkeling van het gebied Bûtenfjild. Zowel voor paardenbezitters als voor recreanten.