Nieuws

Digitale wegwijzer voor Wetterwâlden

De eerste fiets-, wandel- en vaarverbindingen van Wetterwâlden staan in een app van IZI Travel. De routes zijn samen met de recreatie-ondernemers opgezet aan de hand van historische streekverhalen.

De gebruiker wordt onderweg gewezen op horeca-gelegenheden, bezienswaardigheden, de natuur en cultuurhistorie. Het gebruik van de app is gratis.

appDe informatie in de app en het aantal routes wordt nog dit toeristenseizoen verder uitgebreid

De app van IZI Travel is hier te downloaden. Met de zoekterm Bûtenfjild zijn de routes terug te vinden.

Geen categorie

Bouw sluis in volle gang

Wie regelmatig van Mûnein naar Feanwâlden fietst via het Koekoekspaad, ziet al enkele maanden de bouw van een sluis en brug ter hoogte van de Mûzeryd vorderen. De bouwplaats is voorzien van rijplaten. Dus met enige moeite is passeren nog steeds mogelijk.

fietsers-koekoekspadHierboven de situatie van zomer 2016, onder de werkzaamheden op dezelfde plek.
werkzaamheden-koekoekspadIets verderop , tussen Ottema Wiersma en de Sippen-finnen,wordt druk gebaggerd (foto onder).

Geen categorie

Nieuw wandelpad rondom Swarte Broek

De Gebiedscommissie Bûtenfjild is de komende maanden bezig met de afronding van haar activiteiten. Een opvallend en aantrekkelijk onderdeel daarvan is een nieuw wandelpad rondom Swartebroek. Het pad loopt straks van Oer de Wiel (waar al weer enkele jaren het ‘heechhout’ ligt) in noordelijke richting rondom Swartebroek en eindigt bij de steiger (links in beeld) en de trailerhelling langs de Ottemawei.

Nieuws

Studenten Friese Poort ontwerpen ‘skûltsjes’

Vijftien groepjes bouwkunde studenten van de Friese Poort (Drachten, Sneek en Leeuwarden) hebben in september bedacht hoe ze een ‘skûltsje’, een overdekte rustplek, zouden willen bouwen aan de Bûtenfjildroute.

De afgelopen tien weken hebben ze zestien ideeën voor zo’n ‘skûltsje’ verder uitgewerkt. Eind november zijn de ideeën gepresenteerd voor een jury, waarin ook Wetterwâlden zitting had. Het leidde tot verrassende creatieve resultaten, waaruit blijkt dat jonge mensen wel degelijk interesse hebben in natuurrecreatie.

picknickplekkenDe studenten maken graag gebruik van materialen uit het eigen gebied. Ze integreren het begrip ‘duurzaamheid’ moeiteloos met hun ontwerpen. Kijk voor een inpressie op http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/nieuws/bouwstudenten-roc-friese-poort-pitchen-definitief-ontwerp-skultsje/.

Voor een juist begrip: de ontwerpen worden niet in het echt gebouwd. Ze kunnen wel worden gezien als inspirerende vingeroefeningen om in Wetterwâlden tot dergelijke voorzieningen te komen.

Nieuws

Wandelen Sippenfennen tijdelijk niet mogelijk

De Dijkstra-Draai, die het Fryske Gea in staat stelt om van het Koekoekspaad naar de Sippenfennen over te steken, is tijdelijk buiten gebruik wegens baggerwerkzaamheden voor de Bûtenfjildroute. Ter plekke was de doorgang te smal om de baggerpramen door te laten.

dijkstra-draaiHet nieuwe pontje dat Fryske Gea onlangs heeft aangelegd voor wandelaars, is ook uit de vaart vanwege het baggeren.

pontjeDat niet iedereen zich hierdoor uit het veld laat slaan, blijkt uit de geslaagde poging van twee wandelaars die – met vallen en opstaan –  toch aan de overkant wisten te komen.

Nieuws

Opening Bûtenfjildroute in juni 2017

Het Bûtenfjild telt in juni 2017 twee officiële gebeurtenissen.

Op 9 juni levert de Gebiedscommissie Bûtenfjild feestelijk het eindresultaat op van haar omvangrijke inspanningen de afgelopen jaren. Het is tegelijk de officiële afsluiting van de werkzaamheden van de commissie.

Op 14 juni is de oplevering en officiële opening van de Bûtenfjildroute. De feestelijkheden zijn toegespitst op het tot stand komen van de vaarroute tussen Ryptsjerk en De Westereen.

Op 17 en 18 juni wordt voor de inwoners van de omliggende dorpen een beleefweekend georganiseerd rondom de Bûtenfjildroute. Nadere details volgen.

Nieuws

Haven Ryptsjerk in grote lijnen gereed

Terwijl het werk aan de verhoogde duikerbrug in de Westerdyk vordert, is binnen het dorp inmiddels ook het een en ander aangepakt. De kaden langs de vaart zijn grotendeels vernieuwd. Ten oosten van de ijsbaan ligt de nieuwe haven. De haven telt drie passantenplaatsen, maar biedt vooral ruimte aan Ryptsjerkers die pal aan de vaart wonen en hun boot vanwege beperkte doorvaartbreedte niet meer bij hun woonhuis kunnen aanleggen.

ryptsjerk-nov-2016-1

In het midden is de nieuwe haven zichtbaar; links de Ryptsjerksterfeart, gezien in de richting van de Grote Wielen.

ryptsjerk-nov-2016-2

De sfeervolle, van nieuwe beschoeiing voorziene Ryptsjerksterfeart; rechts van het midden de haven en daarachter de ijsbaan.

Nieuws

Faunaduiker voor otters

Jarenlang is de Easterdyk tussen Gytsjerk en Zwartewegsend een ‘dodenweg’ geweest voor otters. Het Fryske Gea is op 21 november 2016 gestart met de aanleg van een ondergrondse faunapassage. Otters, en ook andere dieren, kunnen straks veilig de asfaltbarrière passeren tussen Koaiboutfeart /De Ryd en De Bouwepet en zo de natuurgebieden van het Bûtenfjild in zwemmen.

overstekende-otter